Pravilnik o kućnom redu

Na temelju članaka 76.stavak 8. Zakona o osnovnoj školi („Narodne novine” broj 6/04.) i članaka 90.stavak 6. Statuta Osnovne škole Marka Marulića Ljubuški, Školski odbor Osnovne škole Marka Marulića Ljubuški  donio je

PRAVILNIK
O KUĆNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Osnovnoj školi Marka Marulića (u daljem tekstu: Škola).

Članak 2.
Pravilnikom o kućnom redu u Školi se utvrđuju:
– pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru,
– pravila međusobnih odnosa učenika,
– pravila međusobnih odnosa učenika i radnika;
– pravila pristojnog odijevanja učenika;
– pravila pristojnog odijevanja djelatnika;
– radno vrijeme,
– pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja
diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
– način postupanja prema imovini.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim
prostorima.

Članak 4.
S odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.
Ovaj Pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima Škole.

II. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

Članak 5.
Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole tijekom radnog vremena Škole.

Članak 6.
U prostoru Škole zabranjeno je:
-pušenje,
-nošenje oružja,
-pisanje po zidovima i inventaru škole,
-bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.,
-unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,
-unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
-igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
-unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja,
-promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja
i obrazovanja.
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Članak 7.
Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

Članak 8.
Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-
-obrazovnog rada.
Učenik je dužan doći u Školu najkasnije deset minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

Članak 9.
Učenik je dužan:
– kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje,
– održavati čistima i urednima prostore Škole,
– dolaziti u Školu primjereno odjeven što isključuje izazovno odijevanje
i dekoltirane majice i sl., bez šminke i pirsinga,
– nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na
mjesto određeno za tu namjenu,
– mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za rad,
– u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom učitelju,
– učenici putnici trebaju se kulturno i primjereno ponašati u školskom autobusu;

Članak 10.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.
Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.
U kabinet učenici trebaju ući zajedno s učiteljem.

Članak 11.
Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.
Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

Članak 12.
Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

Članak 13.
Na nastavi učenik ne smije koristiti prijenosno računalo, mobitel, MP3, MP4 i druge slične uređaje u protivnom će se isti privremeno oduzeti i vratiti roditelju ili skrbniku učenika.

Članak 14.
Učenici imaju pravo na velike odmore i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta.
Za vrijeme malog odmora učenici ne smiju napuštati školsku zgradu,a u vrijeme velikog odmora ne mogu napuštati školsko dvorište.

Članak 15.
U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
Redari:
– dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o
uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja,
– pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi
nastavna sredstva i pomagala,
– izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi,
– prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike,
– izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice,
olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo,
– nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu
provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i
ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja
ili tajnika.

Članak 16.
Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.
Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

Članak 17.
Redare iz članka 15.ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

Članak 18.
Učenici mogu objedovati u blagovaonici i holu škole uz nazočnost dežurnih učitelja.
Prije objeda poželjno je da učenik opere ruke.
Za vrijeme objeda u blagovaonici i holu mora biti red i mir.

III. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Članak 19.
U međusobnim odnosima učenici:
– trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole,
– trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima,
– dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje,
– trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi,
– ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave,
– mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga,
– trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost,
– mogu predlagati ustrojavanje raznih oblika kulturno-umjetničkih, športskih
i drugih sadržaja.

Članak 20.
Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvredama, širenjem neistina i sl.
U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog učitelja.

IV. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I DJELATNIKA ŠKOLE

Članak 21.
Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.
Učenici su dužni pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.
Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Članak 22.
Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Članak 23.
Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.
Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju razlog dolaska. Zadaću zbog koje je došao, može obaviti uz odobrenje učitelja.

Članak 24.
Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.
Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

Članak 25.
Učitelj ne smije za vrijeme nastave narediti učeniku da izađe iz učionice,osim
ako se šalje pedagogu ili ravnatelju.
Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

V. PRAVILA PRISTOJNOG ODIJEVANJA UČENIKA
Članak 26.
– učenik je dužan u školu dolaziti uredan i čist, te prikladno odjeven;
– neprikladnom odjevenošću se smatra učenik s hlačama plitkog struka koji pokazuje gole dijelove tijela, prekratkim majicama i suknjama, šortsevima, i bermudama;
– neprikladnom odjevenošću se smatra i učenica koja ima gola ili polugola leđa,otkrivena ramena s dekoltiranim izrezima, pripijene hlače(tajice) uparene s kratkim majicama;
– učenici i učenice u školu ne mogu dolaziti u pretijesnoj i prozirnoj odjeći, papučama,japankama;
– učenice u školu ne mogu dolaziti u štiklama;
– u vrijeme nastave učenici ne mogu nositi bilo kakve kape ili pokrivala za glavu (osim iz opravdanih zdravstvenih razloga);
– učenici moraju voditi računa o osobnoj higijeni;
– učenici moraju biti prikladno odjeveni prilikom posjeta određenim
manifestacijama,i institucijama ;
– učenici ne mogu nositi odjevne predmete koji na sebi sadrže poruke bilo
(slikovne ili tekstualne;koje mogu stvoriti neugodnost kod drugih);
– u školi je zabranjeno isticanje tetoviranih dijelova tijela;
– učenicima nije dozvoljeno u školi koristiti „pirsing”;

VI. PRAVILA PRISTOJNOG ODIJEVANJA DJELATNIKA

 

Članak 27.
– djelatnik je dužan u školu dolaziti uredan i čist, te prikladno odjeven;
– neprikladnom odjevenošću se smatra djelatnik s hlačama plitkog struka koji pokazuje gole dijelove tijela, prekratkim majicama i suknjama, šortsevima, i bermudama;
– neprikladnom odjevenošću se smatra i djelatnica koja ima gola ili polugola leđa,otkrivena ramena s dekoltiranim izrezima, pripijene hlače(tajice) uparene s kratkim majicama;
– djelatnici u školu ne mogu dolaziti u pretijesnoj i prozirnoj odjeći,papučama,
japankama; tajicama;
– u vrijeme nastave djelatnici ne mogu nositi bilo kakve kape ili pokrivala za glavu (osim iz opravdanih zdravstvenih razloga);
– djelatnici moraju voditi računa o osobnoj higijeni;
– djelatnici moraju biti prikladno odjeveni prilikom posjeta određenim
manifestacijama,i institucijama ;
– djelatnici ne mogu nositi odjevne predmete koji na sebi sadrže poruke bilo
(slikovne ili tekstualne;koje mogu stvoriti neugodnost kod drugih);
– u školi je zabranjeno isticanje tetoviranih dijelova tijela;
– djelatnicima nije dozvoljeno u školi koristiti „pirsing”;

VII. RADNO VRIJEME

Članak 28.
Radno vrijeme Škole je od 6:00 do 20:00 sati.

Članak 29.
Djelatnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 30.
Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

Članak 31.
Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.
Članak 32.
Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

VIII. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 33.
Djelatnici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.
Dežurni učitelji su dužani učenike putnike otpratiti do mjesta predviđenog za ulazak u školski autobus.

Članak 34.
U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji, pomoćno-tehničko osoblje,učenici a prema potrebi i mogućnostima može se organizirati i zaštitarska služba.
Raspored i obveze dežurnih učitelja i učenika određuje ravnatelj, a raspored
dežurstva pomoćno-tehničkog osoblja, tajnik škole.
Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Članak 35.
Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

Članak 36.
Dežurni:
– odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome
vodi evidenciju,
– daje potrebite obavijesti strankama koje dolaze u Školu;
– označava zvonom početak i kraj sata prema rasporedu zvonjenja,
– dežurni učitelj organizira boravak učenika putnika u školi za vrijeme
čekanja prijevoza.

Članak 37.
Dežurni učitelji vode knjigu dežurstva.
U knjigu dežurstva upisuju se podatci koje odredi ravnatelj.

Članak 38.
Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Članak 39.
U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Članak 40.
U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.
Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.
Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.
Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

IX. POSTUPANJE PREMA IMOVINI

Članak 41.
Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

Članak 42.
Radnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.
Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju ili tajniku.

Članak 43.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

Članak 44.
Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

Članak 45.
Kod napuštanja školskog prostora radnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.
Preporuča se da učenici u školu ne nose vrijedne stvari ( zlatni nakit, mobitele) te
više novca od potreba za jedan dan.
Škola nije odgovorna za nestanak stvari tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

Članak 46.
Radnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole
te su istu dužni nadoknaditi.

Članak 47.
Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za težu povredu radne obveze.
Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima Škole,odnosno Pravilniku o odgojnim mjerama;
Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši unutarnji red, dežurni radnik, učitelj ili ravnatelj udaljit će iz prostora škole.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o Kućnom redu Osnovne škole Marka Marulića.

Članak 49.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

Ravnatelj
Davorin Medić